สถานที่ติดต่อ

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ

เลขที่ 206 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพ 10400