งานจัดหาวัสดุหีบห่อในการเคลื่อนย้ายหน่วยที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย และการขยายถนนทหาร ให้กับ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ และ กองพันทหารม้าที่ ๓ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ โดยวิธีคัดเลือก

DOWNLOAD เอกสาร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ หน่วยขึ้นตรง กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ พื้นที่จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DOWNLOAD เอกสาร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ หน่วยขึ้นตรง กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ พื้นที่จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DOWNLOAD เอกสาร

DOWNLOAD ราคากลาง