21 พ.ค. 64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.11 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ขุนอาสา 509) ของหน่วย ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการ Army Delivery

21 พ.ค. 64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.11 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ขุนอาสา 509) ของหน่วย ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการ Army Delivery ดำเนินการออกมอบหน้ากากอนามัย, แจลแอลกอฮอล์ และสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีน ผ่าน Application “หมอพร้อม” และช่องทางการจองคิวฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ พื้นที่ชุมชนรอบค่าย ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

Posted in กิจกรรม นขต.พล.ม.2 รอ., กิจกรรมล่าสุด.