23 เม.ย.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.25 รอ. ให้กำลังพลและครอบครัวดำเนินการเก็บพืชผักสวนครัวที่หน่วยได้ทำการเพราะปลูกไว้ โดยให้กำลังพลและครอบครัวนำไปประกอบอาหาร เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

23 เม.ย.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.25 รอ. ให้กำลังพลและครอบครัวดำเนินการเก็บพืชผักสวนครัวที่หน่วยได้ทำการเพราะปลูกไว้ โดยให้กำลังพลและครอบครัวนำไปประกอบอาหาร เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี และเกษตรทฤษฎีใหม่ ม.4 พัน.25 รอ.

Posted in กิจกรรม นขต.พล.ม.2 รอ., กิจกรรมล่าสุด.