เมื่อ 26 – 28 มี.ค.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.17 รอ. ชป.กร.กองพัน ขุนอาสา507 และกำลังพลจิตอาสาของหน่วย นำผ้าห่ม, ข้าวสาร เครื่องอุปโภค-บริโภค และอุปกรณ์การเรียน มอบให้กับนักเรียนบนดอยสูง

เมื่อ 26 – 28 มี.ค.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.17 รอ. ชป.กร.กองพัน ขุนอาสา507 และกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับเจ้าคณะตำบลระโสม, คณะสงฆ์อำเภอภาชี และประชาชนจิตอาสา จ.พระนครศรีอยุธยา (โครงการร่วมใจต้านภัยหนาวปีที่ 8) นำผ้าห่ม, ข้าวสาร เครื่องอุปโภค-บริโภค และอุปกรณ์การเรียน มอบให้กับนักเรียนบนดอยสูง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนในการศึกษา ณ รร.บ้านห้วยบก ต.อมก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

Posted in กิจกรรม นขต.พล.ม.2 รอ., กิจกรรมล่าสุด.