8 ก.พ.64 พล.ต.อุดม แก้วมหา ผบ.พล.ม.2 รอ. พร้อมด้วย ผบ. ม.4 รอ. และ คณะ ผบ. ชา เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม ของ นนร. ชั้นปีที่ 3 วิชา ยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด ซึ่ง ม.4 รอ. และ ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. รับผิดชอบ การจัดการฝึกให้ กับ นนร. โดยรับฟังบรรยายสรุปการจัดการฝึก และตรวจเยี่ยมการฝึกของ นนร. ทั้ง3 สถานี ดังนี้

– สถานี มว. ถ. : การเตรียมการปฏิบัติทางยุทธวิธี โดยมี ฝอ.3 ม.4 พัน.5 รอ. ให้การต้อนรับ
– สถานี มว. ม.(ก) : การปฏิบัติในที่มั่นตั้งรับ ของหมวด โดยมี ผบ. ม.4 พัน.25 รอ. ให้การต้อนรับ
– สถานี มว. ม.ลว.: การทบทวนหลังการปฏิบัติ ภารกิจ ลว. เส้นทาง โดยมี ผบ. ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ผบ. พล. ม.2 รอ. ได้กรุณา พบปะให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ ให้กับ นนร. ชั้นปีที่ 3 (จปร. รุ่นที่70) พร้อมทั้ง ได้มอบ สิ่งของบำรุงขวัญให้กับ นนร. ที่มาทำการฝึกทุกนาย

Posted in กิจกรรมผู้บังคับบัญชา, กิจกรรมล่าสุด.