31 ม.ค.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 รอ., ม.1 พัน.1 รอ., ม.1 พัน.3 รอ. และ ม.พัน.29 รอ. จัดกำลังพลของหน่วย (กรุ๊ปเลือด A และ O) เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลศิริราช เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้โรงพยาบาลต่างๆ ขาดแคลนปริมาณโลหิตสำรองสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยได้ยอดบริจาคโลหิต จำนวน 11,250 ซีซี

Posted in กิจกรรม นขต.พล.ม.2 รอ., กิจกรรมล่าสุด.