25 ม.ค.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.1 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับสำนักงานเขตสาทร และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการล้างทำความสะอาดรอบบริเวณวัด เพื่อให้วัดมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมี นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร เป็นประธานในกิจกรรมฯ ณ บริเวณ​วัดบรมสถล(วัดดอน) เขตสาธร กรุงเทพฯ

Posted in กิจกรรม นขต.พล.ม.2 รอ., กิจกรรมล่าสุด.