4 ม.ค.64 พล.ม.2 รอ.โดย ม.1 พัน.1 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนา, อิหม่ามมัสยิดดารุ้ลมุห์ซีนีน(บ้านดอน), ผู้นำชุมนสุเหร่าบ้านดอน, อาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ดำเนินการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยมีนางสาว สุชิรา ศิลานนท์ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา ร่วมกิจกรรมฯ ณ ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

Posted in กิจกรรม นขต.พล.ม.2 รอ., กิจกรรมล่าสุด.