8 ธ.ค.63 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.17 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”
ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกแปลงนาเกษตรกรที่มีฐานะยากจน และเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร จำนวน 1 ราย คือ นางสุดารัตน์ ทองอ่อน บ้านเลขที่ 5/11 ม.1 ต.ภาชี อ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้
เป็นการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนของ ผบ.ทบ. ที่มีเจตนารมณ์ช่วยเหลือความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนา
และดำเนินการให้เกิดประโยชน์ ตรงกับความต้องการ ร่วมถึงความพึงพอใจของเกษตรกรในการแบ่งเบาภาระได้เป็นอย่างมาก

Posted in กิจกรรม นขต.พล.ม.2 รอ., กิจกรรมล่าสุด.