งานจัดซื้อวสัดุก่อสร้าง สำหรับงานซ่อมปรับปรุงบ้านพักชั้นพันเอก หมายเลข ๕๑/๓๘ ของ ของ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ ฯ โดยวิธีคัดเลือก

DOWNLOAD เอกสาร

Posted in จัดซื้อจัดจ้าง.