23 ต.ค.63 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.11 รอ. จัดกำลังพลของหน่วยร่วมกับอำเภอบ้านหมอ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ดำเนินการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานีรถไฟบ้านหมอ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอบ้านหมอ เป็นประธานในกิจกรรมฯ ณ สถานีรถไฟบ้านหมอ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

 

Posted in กิจกรรม นขต.พล.ม.2 รอ., กิจกรรมผู้บังคับบัญชา.