21 ส.ค.63 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.25 รอ. ดำเนินการตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ แก้ไขปัญหาให้กับกำลังพลที่มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยหน่วยได้ให้กำลังพลและครอบครัวที่มีรายได้เหลือน้อย เก็บพืชผักสวนครัวนำไปประกอบอาหารเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ณ พื้นที่ ม.4 พัน.25 รอ.

Posted in กิจกรรม นขต.พล.ม.2 รอ., กิจกรรมล่าสุด.