29 ก.ค.63 พล.ม.2 รอ. โดย ชป.กร.ที่ 4 (ม. 1 รอ.) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร, สำนักการระบายน้ำ และ ม.1 พัน.1 รอ. ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาคลองเปรมประชากร โดยมีการดำเนินการกิจกรรมดังนี้
1. เก็บขยะภายในคลองเปรมประชากร
2. ปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณคลองเปรมประชากร
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะลงคลองเปรมประชากร

Posted in กิจกรรม นขต.พล.ม.2 รอ., กิจกรรมล่าสุด.