งานประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ พล.ม.๒ รอ. พื้นที่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DOWNLOAD เอกสาร

DOWNLOAD ราคากลาง

Posted in จัดซื้อจัดจ้าง.